สวัสดิการนักศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

บริการรถรับ – ส่ง

บริการฟรีสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รถรับ – ส่ง นักศึกษา เช้า – เย็น ตามจุดและเวลาต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยกำหนด

ศูนย์ระบบสารสนเทศ และห้องสมุด

เปิดให้ใช้บริการที่อาคารห้องสมุด เป็นประโยชน์แก้นักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า