สายบริหารธุรกิจ (Business Administration)

0bus

Image Map
ภาษาต่างประเทศ(Business Language)

ใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) ในการสื่อสาร ศึกษาวิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรมโดยฝึกศิลปะการฟัง พูด อ่าน เขียน กับชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อนำไปใช้ในการทำงานส่วนหน้าของโรงแรมมัคคุเทศก์นำเที่ยวหรือเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

มุ่งเน้นศึกษาวิทยาการด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับงานธุรกิจและการจัดการ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการจัดการระบบฐานข้อมูล ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ สามารถทำงานในฐานะนักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน ผู้ควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


การบัญชี (Accounting)

ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการ ธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีธนาคาร ระบบบัญชีราชการ วิเคราะห์งบการเงิน เข้าใจหลักการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชี รวมทั้งกระบวนการเสียภาษีเงินได้


ธุรกิจสถานพยาบาล (Business Hospital)

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าในสถานพยาบาล งานเวชระเบียน ต้อนรับผู้ป่วย งานคอมพิวเตอร์ บัญชี ธุรการสำนักงาน สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์