การบัญชี (Accounting)

2busAccDetail

ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการ  ธุรกิจบริการ  ซื้อขายสินค้า  ธุรกิจอุตสาหกรรม  บัญชีการเงิน  บัญชีต้นทุน  บัญชีธนาคาร  ระบบบัญชีราชการ  วิเคราะห์งบการเงิน  เข้าใจหลักการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชี  รวมทั้งกระบวนการเสียภาษีเงินได้   ซึ่งสามารถเข้าทำงานได้ทั้งส่วนงานเอกชน  ห้างร้าน  บริษัทต่าง ๆ รับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน  ธุรการ  ตรวจสอบบัญชี  เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ทั้งในและต่างประเทศ