สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

2busCompDetail

มุ่งเน้นศึกษาวิทยาการด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับงานธุรกิจและการจัดการ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการจัดการระบบฐานข้อมูล ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ สามารถทำงานในฐานะนักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน ผู้ควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ