ธุรกิจสถานพยาบาล (Business Hospital)

2busHosDetail
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าในสถานพยาบาล  งานเวชระเบียน  ต้อนรับผู้ป่วย  งานคอมพิวเตอร์  บัญชี  ธุรการสำนักงาน  สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์  ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ  สุขภาพอนามัย  โภชนาการพืชสมุนไพร  นวดแผนไทย  และกิจกรรมนันทนาการ  ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  คณะบริหารธุรกิจสาธารณสุขศาสตร์ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  ซึ่งเป็นสถาบันในเครือข่าย