ภาษาต่างประเทศ(Business Language)

2busLangDetail

ใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) ในการสื่อสาร  ศึกษาวิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรมโดยฝึกศิลปะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  กับชาวต่างชาติโดยตรง  เพื่อนำไปใช้ในการทำงานส่วนหน้าของโรงแรมมัคคุเทศก์นำเที่ยวหรือเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ  ติดต่อการค้าขายกับคนต่างชาติ  การประชาสัมพันธ์ภัตตาคาร  เจ้าหน้าที่บริษัท  เลขานุการ  ธุรการ  คอมพิวเตอร์  ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านภาษาฯ  คณะบริหารธุรกิจ  ศิลปะศาสตร์  สาขาการท่องเที่ยว  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  นิเทศศาสตร์  ได้ทั้งในและต่างประเทศ