สายช่างอุตสาหกรรม (Industrial Technology)

0industrialTechnology 

Image Map

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจในงานและหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านการออกแบบและระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนาด้านการขายและบริการทางเทคนิค


ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม (Architectural Technology)

ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนทัศนียภาพและตกแต่งทำหุ่นจำลองอาคารพักอาศัย อ่านแบบและแยกรายการวัสดุอาคารพักอาศัย


ช่างก่อสร้าง (Building Construction Technology)

หลักการ วิธีการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง งานไม้ งานปูน ก่อสร้างอาคาร อ่านแบบเขียนแบบงานโยธา สำรวจ คอนกรีตเสริมเหล็ก


ช่างเทคนิคการผลิต สาขาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน) (Machine Shop Technology)

อ่านแบบ เขียนแบบ ชิ้นส่วนเครื่องกล วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล วางแผนและควบคุมการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือกล งานปรับฟิตเครื่องกลระบบการผลิตอัตโนมัติงานอบชุบโลหะ


ช่างไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Technology)

ติดตั้ง ควบคุมไฟฟ้า อ่านแบบเขียนแบบไฟฟ้า ประมาณการวัสดุในการงานติดตั้งตรวจซ่อมประกอบทดลองวงจรไฟฟ้านิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ พีแอลซี


ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)

เขียนแบบ อ่านแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องวัดทดสอบทางไฟฟ้า ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารวิทยุ งานบริการระบบโทรทัศน์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่


ช่างยนต์ (Auto Mechanics)

ซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ถอดประกอบ บำรุงรักษารถจักรยานยนต์รถยนต์ ซ่อมชิ้นส่วนรถยนต์ ซ่อมสี ตัวถัง ช่วงล่าง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนดีเซล ระบบปรับอากาศในรถยนต์ เกียร์อัตโนมัติ