ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม (Architectural Technology)

2techArchitecDetail

  ออกแบบ  เขียนแบบ   ก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เขียนทัศนียภาพและตกแต่งทำหุ่นจำลองอาคารพักอาศัย  อ่านแบบและแยกรายการวัสดุอาคารพักอาศัย  ตรวจสอบและควบคุมงานให้ตรงตามรูปแบบและรายการประกอบแบบของอาคาร  ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมภายใน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถประกอบอาชีพวิศวกร  หรือสถาปนิก  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ศิลปะภาพพิมพ์