ช่างก่อสร้าง (Building Construction Technology)

2techBuildingDetail

หลักการ วิธีการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง งานไม้ งานปูน ก่อสร้างอาคาร  อ่านแบบเขียนแบบงานโยธา   สำรวจ  คอนกรีตเสริมเหล็ก    ประมาณราคาวัสดุ เพื่อให้สามารถทำงานและพัฒนากระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา Civil Engineering