ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

2techCompDetail

สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจในงานและหน่วยงานราชการ  ทั้งทางด้านการออกแบบและระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนาด้านการขายและบริการทางเทคนิค  ประกอบอาชีพส่วนตัว  การสร้างระบบอินเตอร์เน็ต  อินทราเน็ต  ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับ จากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ