ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)

2techElectronicDetail

เขียนแบบ  อ่านแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องวัดทดสอบทางไฟฟ้า  ระบบเสียง  ระบบภาพ  ระบบสื่อสารวิทยุ  งานบริการระบบโทรทัศน์  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  โทรศัพท์เคลื่อนที่  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  Electrical Engineering Telecommunication