ช่างเทคนิคการผลิต สาขาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน) (Machine Shop Technology)

2techMachineShopDetail

อ่านแบบ  เขียนแบบ  ชิ้นส่วนเครื่องกล  วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล  วางแผนและควบคุมการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือกล  งานปรับฟิตเครื่องกลระบบการผลิตอัตโนมัติงานอบชุบโลหะ  งานเทคนิคเครื่องจักรกลหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหกรรม  Industrical Engineering การจัดการอุตสาหกรรม Industrical Management วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ