รับสมัครอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาบัญชี

รับสมัครอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาบัญชี
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

————————————————————————————–

1. ค่าตอบแทนให้ตามความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สอน
2. ครูได้รับการดูแล และพัฒนาในสายอาชีพ พร้อมค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ และตามความสามารถของครูโดยแท้จริง (ไม่เน้นจำนวนปี เน้นผลสัมฤทธิ์ในการสอน)
3. ถ้าความสามารถในการสอนเด่นชัด บุคลิกดี และมีความสามารถพิเศษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ