ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา

ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในการเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสิรมการพัฒนาฝืมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายการสมัคร 1,000 บาทต่อท่าน

คุณสมบัติผู้สมัครในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไว้ดังนี้

1. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันยื่นสมัครขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)
2. มีประสบการณ์การทำงานหรือปฏิบัติอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง
4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

Download : ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์เลิศลักษณ์ มูลตา โทร. 0813178711 หรือ 044-955111-4