ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เอ-เทค จัดโครงการอบรมให้ความรู้

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (เอ-เทค) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ หรือมีรายได้ระหว่างเรียน