เอ-เทค สืบสานงานบุญ ประเพณีไทยร่วมถวายกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้จัดโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 โดยได้นำองค์กฐินไปถวาย ณ วัดโพธิ์เย็น บ้านหนองผัดโพด ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป