เอ-เทค จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เอ-เทค ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ซึ่งกิจกรรมได้มุ่งเน้นถึงความอดทน และความสามัคคีในหมู่คณะ