เอ-เทค จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ได้จัดทำหลักสูตรอบรมจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ หลักสูตรงานเชื่อมเหล็กดัด หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป